Uživatel: nepřihlášen
Přihlásit

Soutěžní řád plavání od 15.9.2013


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1
Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny registrované členy, plavecké oddíly a kluby (dále jen oddíly) Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS). Výklad soutěžního řádu provádí Výbor sekce plavání (dále jen VSP), jeho případné změny a doplňky schvaluje Valná hromada sekce plavání.

2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

2.1
Strukturu plaveckých soutěží v působnosti ČSPS navrhuje VSP, schvaluje Valná hromada

2.2
Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom kalendářním dnu se mohou uskutečnit maximálně dva půldny, s podmínkou, že přestávka 90 minut mezi půldny musí být mezi dohmatem posledního závodníka prvního půldne a startem první rozplavby druhého půldne.

2.3
Při plaveckých soutěžích řízených ČSPS je stanovena délka soutěžního půldne na max. 4,5 hodiny. Do tohoto časového ohraničení se počítá doba od startu první rozplavby do doby dohmatu posledního závodníka poslední rozplavby daného půldne (včetně všech technických a organizačních přestávek).

2.4
Soutěž (závodní půlden) ukončí VR signálem píšťalkou a následně vyhlásí hlasatel rozhlasem.

2.5
Věkové kategorie a povolený rozsah závodění za půlden:

kategorie mužské
složky
ženské
složky
max. počet
startů
nejdelší
povolená trať
masters 25 let a starší 25 let a starší bez omezení 1500m
dospělí 19 let a starší 19 let a starší bez omezení 1500m
starší dorost 17 - 18 let 17 - 18 let bez omezení 1500m
mladší dorost 15 - 16 let 15 - 16 let bez omezení 1500m
žactvo starší kategorie A 13 a 14 let 13 a 14 let 3 1500m
žactvo mladší kategorie B 11 a 12 let 11 a 12 let 3 1500m
kategorie C 10 let 10 let 3 1500m
kategorie D 9 let a mladší 9 let a mladší 2 400m

2.6
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok, ve kterém závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1.1. příslušného roku.

2.7
Plavci věkových kategorií žactva a dorostu mohou startovat ve své, a pokud to neomezí rozpis soutěže, také ve vyšší věkové kategorii, v rozsahu závodění své věkové kategorie. Ke startu ve vyšší věkové kategorii se za těchto podmínek nevyžaduje zvláštní souhlas.

2.8
U nemistrovských soutěží je možno rozdělit účastníky i do jiných věkových kategorií, při dodržení maximální délky a počtu disciplin, povolených pro nejmladší závodníky příslušné kategorie.

2.9
Povolený rozsah závodních startů se týká pouze disciplin jednotlivců, starty ve štafetách se do omezení nepočítají.


3. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1
Pořádání všech plaveckých soutěží, konaných na území České republiky se řídí termínovou listinou. Termínovou listinu mistrovských, pohárových a dalších soutěží (např. mezistátní utkání) řízených VSP ČSPS vydává VSP ČSPS ve sportovně technických dokumentech na příslušný rok. Termínová listina mistrovských a ostatních soutěží je zveřejněna na webových stránkách ČSPS.

3.2
Termínová listina ČSPS musí kromě termínů jednotlivých soutěží obsahovat: název soutěže, délku bazénu, místo a datum konání, pořadatele soutěže a kontakt pro získání rozpisu soutěže.

3.3
Požadavky na zařazení ostatních soutěží do termínové listiny ČSPS pro následující kalendářní rok zasílají oddíly zpravidla do 30.11. příslušného roku na adresu sekretariátu ČSPS. Následně je termínovou listinu možno doplňovat v souladu s ustanovením čl. 3.7.

3.4
Termíny jednotlivých soutěží, obsažených v termínové listině a řízených VSP ČSPS jsou závazné a je možno je měnit jen se souhlasem VSP ČSPS.

3.5
Pořádat jakékoliv nemistrovské soutěže v termínu mistrovských soutěží stejné věkové kategorie lze jen s písemným souhlasem VSP ČSPS.

3.6
Pro potřeby krajů resp. oblastí mohou krajské resp. oblastní komise plavání vydávat vlastní termínové listiny v rozsahu uvedeném v bodě 3.2. Soutěže uvedené v termínových listinách krajských resp. oblastních komisí plavání, nesmí kolidovat s mistrovskými a pohárovými soutěžemi a musí být zaslány k evidenci VSP ČSPS nejpozději do 10. 1. příslušného roku.

3.7
Pořádání ostatních soutěží, neuvedených v termínové listině a termínových listinách krajských resp. oblastních plaveckých orgánů, musí pořadatel dát na vědomí VSP ČSPS zasláním rozpisu soutěže nejméně 30 dnů před pořádáním soutěže, jinak tyto závody budou považovány za neregulérní a výsledky dosažené na těchto soutěžích nebudou součástí oficiální statistiky ČSPS. Zároveň tím může pořadatel požádat o dodatečné zařazení do termínové listiny.


4. MISTROVSTVÍ ČR

4.1
Organizátorem Mistrovství ČR všech věkových kategorií včetně Poháru 10-ti a 11-ti letých je VSP ČSPS.

4.2
Všechny mistrovské soutěže musí být uvedeny v termínové listině VSP ČSPS pro příslušný rok, včetně data podání přihlášek a podmínek pro kvalifikaci.

4.3
Pořadatele jednotlivých mistrovských soutěží určuje VSP zpravidla na základě nabídky a výběrového řízení.

4.4
Mistrovství ČR se uskuteční pro všechny kategorie maximálně 2x za kalendářní rok v následujícím rozsahu:

a) Letní Mistrovství ČR
b) Zimní Mistrovství ČR
c) Mistrovství ČR družstev
d) Letní mistrovství ČR staršího dorostu
e) Zimní mistrovství ČR staršího dorostu
f) Letní mistrovství ČR mladšího dorostu
g) Zimní mistrovství ČR mladšího dorostu
h) Letní mistrovství ČR staršího žactva
i) Zimní mistrovství ČR staršího žactva
j) Letní mistrovství ČR mladšího žactva
k) Zimní mistrovství ČR mladšího žactva
l) Letní pohár ČR jedenáctiletých
m) Zimní pohár ČR jedenáctiletých
n) Letní pohár ČR desetiletých
o) Zimní pohár ČR desetiletých

4.5
Zimní mistrovství ČR seniorů a dorostu se může uskutečnit jako společná soutěž.

4.6
Mistrovství ČR družstev se uskuteční 1x za kalendářní rok v rozsahu určeném VSP.

4.7
Mistrovství ČR, Mistrovství ČR dorostu a Mistrovství ČR staršího žactva se uskuteční minimálně 1x za rok na bazénu dlouhém 50 m.

4.8
V Mistrovství ČR družstev se délka bazénu pro jednotlivá kola soutěže řídí rozhodnutím VSP, resp. rozpisem soutěže.

4.9
V Mistrovství ČR mladšího žactva se obě soutěže mohou uskutečnit na bazénu dlouhém 25m.

4.10
Letní a Zimní pohár ČR desetiletých a jedenáctiletých se uskuteční na bazénu dlouhém 25m.

4.11
Na mistrovských soutěžích a soutěžích Českého poháru nesmí závodník registrovaný v ČSPS používat čepičku a plavky, které mají na sobě znaky státních symbolů a zkratky jiných států, než za který závodník startuje, nebo jehož je občanem.


5. ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

5.1
Pokud se pořadatel soutěže, uvedené v termínové listině ČSPS, rozhodl soutěž ještě před termínem přihlášek zrušit, je povinen o této skutečnosti ihned vyrozumět VSP ČSPS, sekretariát ČSPS a vhodnou formou (e-mailem, písemně) vyrozumět všechny plavecké oddíly registrované v ČSPS.

5.2
Pokud není možno soutěž uvedenou v termínové listině ČSPS uskutečnit a stane se tak až po termínu přihlášek, je pořadatel povinen podat zprávu o odvolání soutěže všem přihlášeným plaveckým oddílům, sekretariátu ČSPS a delegovaným rozhodčím.

5.3
Zpráva o odvolání soutěže musí být doručena písemně, faxem nebo e-mailem, nejpozději 48 hodin před zahájením soutěže, a pokud pořadatel vyžadoval v rozpise soutěže úhradu nákladů na ubytování či stravování příp. startovné předem, je povinen již zaplacené částky vrátit v plném rozsahu.

5.4
Při nedodržení ustanovení odst. 5.2 a 5.3 je pořadatel povinen uhradit účastníkům soutěže i delegovaným rozhodčím vzniklé náklady.


6. ZÁKAZ SOUTĚŽÍ

6.1
ČSPS příp. krajská resp. oblastní komise po návrhu oddílů a klubů může, pokud proto jsou mimořádné důvody (epidemie, karanténa, státní smutek atp.), vydat zákaz pořádání soutěží v obvodu své působnosti, a to na určitý termín nebo období.


7. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY

7.1
Sportovně technické dokumenty na příslušný rok vydává VSP ČSPS a musí kromě termínové listiny VSP ČSPS obsahovat rozpisy všech mistrovských soutěží, jejichž je organizátorem, v souladu s odstavcem 3.2 tohoto soutěžního řádu, a rozdělovník na zasílání výsledků ze soutěží pořádaných na území ČR a výpisů z výsledků soutěží v zahraničí.

7.2
Sportovně technické dokumenty ČSPS musí být k dispozici oblastním resp. krajským komisím plavání a oddílům v ČR nejpozději 1.1. příslušného roku.

7.3
Údaje ve sportovně technických dokumentech ČSPS jsou závazné pro všechny orgány, oddíly a členy ČSPS. Nedodržení ustanovení uvedených ve sportovně technických dokumentech bude považováno za porušení soutěžního řádu ČSPS.

7.4
Pro potřeby krajů resp. oblastí mohou krajské resp. oblastní komise plavání vydávat vlastní sportovně technické dokumenty, pro které jsou závazné údaje uvedené ve sportovně technických dokumentech ČSPS a musí obsahovat minimálně základní údaje závazné pro sportovně technické dokumenty ČSPS (viz. bod 7.1 tohoto soutěžního řádu).


8. ADRESÁŘ

8.1
VSP ČSPS vydává každoročně, jako součást STD příslušného roku, aktualizovaný adresář pracovníků sekretariátu ČSPS, členů VSP ČSPS, zpracovatelů statistiky, obsluhy časomíry a předsedů a organizačních pracovníků krajských resp. oblastních komisí plavání.

8.2
Adresář funkcionářů musí obsahovat:

- příjmení, jména, adresy a spojení (telefon, mobil, fax, e-mail)

8.3
Adresář klubů je umístěn na www stránkách ČSPS a musí obsahovat závazné zkratky oddílů, adresy organizačních pracovníků, telefonické a emailové spojení a případné další údaje.


9. ROZPIS SOUTĚŽE

9.1
Rozpis soutěže je dokument, který vydává organizátor soutěže tzn. ČSPS, oblastní resp. krajská komise plavání, příp. plavecký oddíl, musí být zveřejněn 3 měsíce předem na on-line ČSPS a musí obsahovat dvě části:

- Všeobecná ustanovení
- Technická ustanovení

9.2
Všeobecná ustanovení musí obsahovat:

- úplný název soutěže
- organizátora a pořadatele soutěže
- termín a místo konání soutěže
- termín, adresu a způsob podání přihlášek
- hospodářské a organizační podmínky soutěže
- výši a způsob úhrady startovného
- výši pokuty za nenastoupení závodníka k závodu (max. ve výši stanovené sazebníkem pokut tohoto Soutěžního řádu)
- termín sestavení přehledu přijatých (zařazených) závodníků
- adresu a další spojení na pracovníka, který podává podrobnější informace

9.3
Technická ustanovení musí obsahovat:

- ustanovení a předpisy závazné pro soutěž
- určení systému soutěže (jednotlivci, štafety, družstva)
- popis závodiště tj. délka bazénu, počet drah, způsob měření časů
- soutěžní kategorie
- omezení počtu startů, pokud je odlišné od čl. 2.7 tohoto soutěžního řádu. Je však nepřípustné zvýšení max. počtu startů či délky tratě dle věkové kategorie závodníka
- časový pořad soutěže tj. začátek a konec rozplavání, začátek závodů a předpokládaný čas ukončení závodů, samostatně pro jednotlivé soutěžní půldny
- program soutěže tzn. pořadové číslo disciplíny (1., 2. atd.), celý název vypsané discipliny (např. 100 m volný způsob, 200 m znak apod.), kategorii, omezení počtu rozplaveb, případně kvalifikační limit pro účast v soutěži
- způsob soutěže, tzn., zda se plave v rozplavbách přímo na čas, nebo na rozplavby a finále, příp. na rozplavby, semifinále a finále - způsob a čas určený k potvrzení účasti resp. nahlášení neúčasti závodníků
- způsob a termín určený k potvrzení účasti resp. nahlášení neúčasti závodníků
- čas určený ke kontrole registračních průkazů příp. jiných dokladů závodníků
- způsob vyhodnocení soutěže, titul, ceny, u soutěží družstev postup a sestup
- je-li povolen start mimo soutěž a za jakých podmínek


10. PŘIHLÁŠKA V SOUTĚŽÍCH JEDNOTLIVCŮ

10.1
Na plavecké soutěže organizované ČSPS, oblastními resp. krajskými komisemi plavání, oddíly registrovanými v ČSPS se přihlašují plavecké oddíly registrované v ČSPS v souladu s ustanoveními rozpisu soutěže:

a) s použitím systému On-line ČSPS
b) s použitím el. formuláře "Přihláška jednotlivců" (.xls a .txt), Formát takto zasílané přihlášky je pro plavecké oddíly závazný.
c) s použitím systému On-line pořadatele
Formát takto zasílané přihlášky je pro plavecké oddíly závazný.

10.2
Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá.

10.3
Přihláška k soutěži “Přihláška jednotlivců” musí obsahovat:

- název, místo a datum konání soutěže
- závaznou zkratku plaveckého oddílu/klubu
- příjmení, jméno, ročník narození, číslo discipliny, název discipliny ve zkrácené podobě (100 m volný způsob = 100 VZ, prsa = P, motýlek = M, znak = Z, polohový závod = PZ) přihlašovaný čas, datum a místo dosažení přihlašovaného času.

10.4
V přihlášce "Přihláška jednotlivců" musí být též uveden počet přihlášených závodníků a závodnic, počet přihlášených startů, datum podání přihlášky, jméno a adresa činovníka, na kterého má být zaslána veškerá korespondence (protokol, seznam přijatých závodníků, organizační pokyny, atd.)

10.5
Přihláška podaná v rozporu s čl. 10.1až 10.4 SŘ, nebo s ustanoveními rozpisu soutěže bude považována za neoprávněnou, a nemusí být pořadatelem přijata. Zároveň za takovouto přihlášku bude oddílu jenž ji podal vyměřena dle sazebníku pokut pokuta za neoprávněnou přihlášku.

10.6
Štafety se přihlašují při prezentaci, na tiskopise “Přihláška štafety”. Sestavu v jaké štafeta poplave může vedoucí družstva doplnit, nebo upravit nejpozději 60 minut před zahájením půldne, ve kterém je štafeta na programu, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak.

10.7
V mistrovských soutěžích jednotlivců a v závodech s omezeným počtem rozplaveb závodník se špatně přihlášeným časem bude zařazen do disciplíny pouze v případě, není-li prokazatelné, že k pochybení došlo s úmyslem poškodit ostatní závodníky a jeho správný čas pro přihlášení je v limitu počtu přijatých závodníků pro danou disciplínu. Tento postup však neruší povinnost úhrady pokuty za špatně přihlášený čas.

10.8
Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů registrovaných v jednom oddíle. Společné štafety oddílů, nebo doplňování štafet závodníky registrovanými v jiném oddíle je nepřípustné a taková štafeta nebude do soutěže přijata, příp. z ní bude následně vyloučena.

10.9
V případě podání přihlášky na mistrovskou soutěž po termínu přihlášek, maximálně však 48 hodin před zahájením závodů, bude tato přijata za následujících podmínek:

- dotčený klub zaplatí pokutu za pozdní přihlášku dle sazebníku pokut čl. 10.9
- žádný ze závodníků přijatých v řádném termínu nesmí být ze startovní listiny vyřazen


11. ODVOLÁNÍ PŘIHLÁŠKY V SOUTĚŽÍCH JEDNOTLIVCŮ

11.1
Podaná přihláška, která byla pořadatelem přijata, zavazuje k účasti.

11.2
Odvolat přihlášku je možné odhláškou nebo omluvou.

11.3
Oddíl může odhlásit družstvo i závodníka z celé soutěže, nebo závodníka z jednoho nebo více startů, bez udání důvodů. Odhláška musí být doručena (písemně, faxem příp. e-mailem) nejpozději 48 hodin před zahájením prvního půldne závodů na adresu zpracovatele přihlášek.

11.4
Za družstvo, závodníka nebo jednotlivé starty neodhlášené dle čl. 11.3 SŘ bude pořádatel požadovat úhradu startovného, nebo bude oddílu, který odhlášku neprovedl vyměřena pokuta dle sazebníku pokut.

11.5
V termínu potvrzení účasti resp. neúčasti stanoveném rozpisem soutěže (viz. odst. 9.3), nejpozději při prezenci je nutné omluvit ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odhlášena podle odst. 11.3 a kteří se k soutěži z jakéhokoliv důvodu nedostavili.

11.6
Při nesplnění ustanovení odst. 11.3. uhradí vysílající složka (oddíl) pořadateli veškeré náklady spojené s účastí závodníka a v případně, že z daného oddílu nenastoupí k soutěži žádný závodník, i náklady za vedoucího. Rozpis soutěže může stanovit povinnost úhrady za ubytování příp. za objednané stravování i při do dodržení ustanovení odst. 11.3, určením konečného dne a času na odvolání či snížení objednávky na ubytování resp. stravování.

11.7
Odhlásit závazně objednaná ubytování a stravování musí oddíl nejpozději 48 hodin před začátkem 1. půldne příslušné soutěže (rozumí se čas uvedený v rozpisu soutěže k rozplavání), nebo v termínu stanoveném rozpisem soutěže. Pokud tak neučiní, musí uhradit celou objednávku nejpozději při prezenci.

11.8
V průběhu soutěže může být závodník omluven bez udání důvodu z jakéhokoliv startu v rozplavbách, na nějž byl řádně přihlášen a přijat s tím, že pořadateli neprodleně uhradí pokutu za nenastoupení k závodu, stanovenou rozpisem soutěže.

11.9
Závodník, který se kvalifikoval z rozplaveb do semifinále či finále se může ze startu v semifinále nebo finále omluvit. Tato omluva musí být odevzdána v písemné podobě s podpisem závodníka a vedoucího družstva do rukou vrchního rozhodčího nejpozději do 30 minut po vyhlášení účastníků semifinále, resp. finále na příslušném formuláři. Za závodníky a závodnice, kteří se ze startu v semifinále příp. finále omluvili, budou do semifinále příp. finále zařazeni závodníci a závodnice, kteří se v rozplavbách příp. semifinále umístili na prvním příp. následujících nepostupových místech.

11.10
Rozpisem soutěže může pořadatel omezit počet náhradníků pro semifinále resp. finále a stanovit jejich povinnost dostavit se k prezentaci před semifinále resp. finále bez zvláštní výzvy a případně stanovit poplatek za omluvu ze semifinále, nebo finále.

11.11
Jestliže se některý závodník i přes dvojí opakovanou výzvu, pokud v případě semifinále a finále nebylo rozpisem stanoveno jinak (viz. odst. 11.10), nedostaví ke startu v jedné disciplíně, včetně neodvolané účasti v semifinále či finále soutěže dle odst. 11.9, nesmí startovat v žádné další disciplíně téže soutěži a to ani ve štafetách. Výjimku může povolit vrchní rozhodčí v případě omluvy z vážných důvodů a to každému závodníkovi pouze jednou v průběhu závodů s tím, že vysílající složka (oddíl) uhradí pořadateli neprodleně pokutu za nenastoupení k závodu, stanovenou rozpisem soutěže.

11.12
Pokud vysílající složka (oddíl) po naplnění skutkové podstaty omluvy dle odst. 11.7 a přestupku dle odst. 11.8 nebo 11.10 neuhradí, příp. odmítne uhradit pokutu za nenastoupení závodníka ke startu, nebo poplatek za odhlášení závodníka, bude tento závodník z další soutěže vyřazen bez výjimky a náhrady.

11.13
Neúčast v soutěži, do které byli závodník resp. družstvo řádně přihlášeni, s výjimkou případů podle odst. 11.3, při nedodržení ustanovení odst. 11.6 nebo 11.7, podléhá disciplinárnímu řízení a peněžitému plnění podle sazebníku pokut.


12. PŘEHLED PŘIJATÝCH ZÁVODNÍKŮ

12.1
Základními dokumenty sloužícími k informaci oddílů o provedeném losování soutěže, přijatých závodnících a náhradnících, včetně startů, je seznam přihlášených a přijatých oddílů včetně uvedení počtu závodníků a startů a přehled přijatých závodníků jednotlivých oddílů a jejich přijatých startů. U mistrovských soutěží musí být ještě doplněn přehled přijatých závodníků do jednotlivých disciplin.

12.2
Termín vydání seznamu přihlášených a přijatých oddílů, závodníků a startů a přehledu přijatých závodníků a náhradníků musí být stanoven rozpisem soutěže. Oba dokumenty musí mít plavecké oddíly, které přihlásily své závodníky do soutěže, k dispozici nejpozději 4 dny (96 hodin) před zahájením soutěže.

12.3
Seznam přihlášených a přijatých oddílů, závodníků a startů, jednotlivých oddílů musí obsahovat:

- název závodů
- termín a místo konání závodů
- počet přihlášených a přijatých závodníků a startů podle jednotlivých oddílů

12.4
Přehled přijatých závodníků do jednotlivých disciplin musí obsahovat:

- název závodů
- termín a místo konání závodů
- číslo a název discipliny včetně označení kategorie
- seznam přijatých závodníků tzn. příjmení, jméno, ročník narození, zkratku oddílu a přihlášený čas, seřazených podle těchto časů od nejlepšího po posledního zařazeného
- seznam náhradníků tzn. příjmení, jméno, ročník narození, zkratku oddílu a přihlášený čas, včetně viditelného označení, že se jedná o náhradníka

12.5
Přehled přijatých závodníků jednotlivých oddílů musí obsahovat:

- název závodů
- termín a místo konání závodů
- zkratku a název oddílu/klubu
- příjmení, jméno, ročník narození, přijatého závodníka, číslo a název discipliny, přihlašovaný čas, příp. označení, že se jedná o náhradníka v dané disciplině

12.6
U mistrovských soutěží se o zápisu přihlášek, losování, sestavení seznamu přijatých závodníků a podkladů pro startovní listinu se zpracovává protokol, který musí minimálně obsahovat:

- název soutěže
- datum a místo zpracování přihlášek
- seznam osob, které se na zpracování podílely
- seznam přihlášených a přijatých plaveckých oddílů s uvedením počtu závodníků a počtu startů, odděleně pro mužské složky, ženské složky a celkem
- seznam plaveckých oddílů, jejichž přihláška měla závady, s uvedením počtu a druhu závad.

12.7
U soutěží, kde není předem omezen počet rozplaveb a startujících, kde právo startu dostanou všichni řádně přihlášení, nemusí pořadatel soutěže po předchozí informaci, postupovat podle odstavců 12.1 - 12.5, ale omezit se na potvrzení přijetí přihlášky písemně, faxem příp. e-mailem.

12.8
U mistrovských a pohárových soutěží se za přijaté považují všichni závodníci, kteří byli řádně přijati alespoň na jeden přihlášený start. Ustanovení soutěžního řádku, STD a rozpisu soutěže, týkající se zejména omluv a odhlášek, se vztahují i na disciplíny, v nichž byli závodníci přijati jako náhradníci.

12.9
Za odhlášené, omluvené závodníky budou zařazeni náhradníci. Start náhradníků je povinný, pokud nebyli omluveni v souladu s čl.11 SŘ.


13. STARTOVNÍ LISTINA

13.1
Pro jednotlivé discipliny soutěže, jejich organizaci a průběh je závazná startovní listina. Při mistrovských soutěžích je pořadatel povinen vydat startovní listinu nejpozději 30 minut před zahájením příslušného půldne závodů.

13.2
Startovní listina musí obsahovat:

- datum a hodinu začátku závodů jednotlivých půldnů
- discipliny v pořadí podle Rozpisu soutěže
- zařazení závodníků v disciplinách, rozplavbách a drahách s uvedením příjmení, jména, ročníku narození a zkratky plaveckého oddílu

13.3
Startovní listina, pokud ji neobdrží každý ze startujících oddílů, musí být vyvěšena na viditelném a přístupném místě na závodišti a musí ji mít k dispozici vrchní rozhodčí, vrchní časoměřič, pomocný startér a hlasatel.


14. DOKLADY ZÁVODNÍKŮ A JEJICH KONTROLA

14.1
U soutěží při kterých je k podání přihlášek použito výhradně on line systému nemusí být prováděna kontrola dokladů.

14.2
Minimální požadavky při kontrole dokladů:

- správně vyplněný reg. průkaz
- vylepená reg. známka pro daný kalendářní rok
- vylepená fotografie s razítkem oddílu
- lékařské potvrzení v případě neúčasti na kvalifikační soutěži, pokud byla předepsána

14.3
Termín, místo a hodina prezence nebo kontroly dokladů jsou stanoveny rozpisem soutěže, příp. mohou být upřesněny v protokolu o zpracování přihlášek.

14.4
Při prezenci potvrdí vedoucí družstva účast závodníků klubu a případně provede omluvu dle čl. 11.5

14.5
Při kontrole dokladů předloží vedoucí družstva, případně trenér, registrační průkazy ČSPS, případně i další doklady stanovené rozpisem soutěže za všechny závodníky svého oddílu.
14.6
Závodníkům, kteří nemají při kontrole dokladů doklady v pořádku, nebude povolen start v soutěži a vedoucí těchto závodníků jsou povinni pořadateli soutěže uhradit náklady spojené se startem závodníka, včetně startovného.
14.7
Závodníci, jejichž účast nebude dle ustanovení rozpisu buď potvrzena při prezenci, nebo jejichž účast, pokud tak bude stanoveno rozpisem, nebude potvrzena v termínu pro potvrzení účasti, nebudou zařazeni do startovní listiny.
14.8
Výjimku z bodu 14.4 a 14.7 může udělit JURY. Pokud JURY nebyla pro danou soutěž jmenována, rozhoduje o námitce vrchní rozhodčí a to na základě posouzení důvodů. Výjimka může být udělena jen v případě okolností, které jsou nezávislé na závodníkovi, resp. oddílu.

15. VÝSLEDKY SOUTĚŽE

15.1
Pořadatel plavecké soutěže je povinen zveřejnit výsledky jednotlivých disciplin minimálně po každém půldnu závodů a po odplavání všech disciplin stanovených rozpisem soutěže, resp. po případném předčasném ukončení soutěže vydat v listinné podobě protokol o soutěži: Výsledky

15.2
Výsledky musí obsahovat:

- obecné informace o soutěži
- seznam zúčastněných oddílů/klubů
- výsledkovou listinu

15.3
Obecné informace o soutěži musí obsahovat:

- úplný a nezkrácený název organizátora a pořadatele soutěže
- přesný a úplný název závodů podle rozpisu
- termín a místo konání včetně adresy
- délku bazénu a počet drah
- způsob měření časů a mezičasů

15.4
Sbor rozhodčích tj. jmenný seznam rozhodčích, s uvedením jejich funkce, příjmení, jména a kvalifikačního stupně jednotlivě podle funkcí:

- obsluha časoměrného zařízení
- časoměřiči podle drah
- hlasatel
- a další funkce např. zpracovatel výsledkové listiny, diplomy ap.

15.5
Seznam zúčastněných oddílů s uvedením jejich závazné zkratky a celého názvu. Pokud se soutěže zúčastní závodníci z jiných států, uvede se použitá zkratka a název klubu či reprezentačního družstva včetně státní příslušnosti.

15.6
Výsledková listina musí obsahovat:

- nezkrácené datum
- číslo discipliny dle rozpisu soutěže
- nezkrácený název discipliny (např. 200 m polohový závod a ne 200 PZ)
- kategorii dle rozpisu soutěže
- pořadí vyjádřené latinskou číslovkou (1., 2., 3. nebo 1, 2, 3 atd.), v případě stejného pořadí se toto uvede u obou resp. všech závodníků, nebo jen u prvního se stejným pořadím
- nezkrácené příjmení a jméno závodníka (příjmení samá velká písmena, jméno první velké, ostatní malá)
- ročník narození
- závaznou zkratku oddílu
- výsledný čas, přičemž při ručním měření se provádí zápis času s přesností na jednu desetinu (nesmí se zapisovat číslice na místě setin), při použití elektronického časoměrného zařízení a poloautomatického měření času se provádí zápis času s přesností na jednu setinu (při nesepnutí časoměrného a poloautomatického zařízení se zápis času provede pouze na jednu desetinu a to automaticky bez dalšího označení znamená, že se jedná o ručně měřený čas)
- mezičasy po 100 m (s výjimkou 200 m polohový závod), u závodů na 800 m volný způsob minimálně mezičasy na 100 m, 200 m a 400 m, u závodu na 1500 m volný způsob minimálně mezičasy na 100 m, 200 m, 400 m a 800 m, přičemž se zápis mezičasů řídí stejnými pravidly jako zápis výsledného času (tzn. ručně jedna desetina, časomíra jedna setina),
- pokud to časoměrné zařízení umožní mezičasy po 50 m (s výjimkou 100PZ)
- na 25m bazénu mezičas na 50m při všech tratích
- mezičasy u štafet 4x50 a 4x100 po 50m, u štafet 4x200 po 100m
- v případě diskvalifikace její důvod v plném znění
- v případě startu mimo soutěž, zařazení závodníka na konec discipliny, bez pořadí s označením MS
- výsledkovou listinu lze doplnit ještě o body za výkon, body za pořadí a dále označením rozplavby a dráhy

15.7
Výsledky závodu štafet musí obsahovat označení (název) štafety, zkratku oddílu, příjmení, jména ročníky narození členů štafety v pořadí, ve kterém skutečně plavali. Výsledný čas a mezičasy se řídí stejnými ustanoveními jako u individuálních disciplin (viz. odst. 15.6)

15.8
Překonání rekordu ČR, rekordu závodů (mistrovství), nebo nejlepšího výkonu žactva se uvede v řádku pod jménem závodníka.

15.9
Výsledky z domácích soutěží musí být předány, resp. zaslány podle ustanovení tohoto soutěžního řádu (odst. 17.4).

15.10
Výsledky ze soutěží v zahraničí, nebo výpisy z výsledků těchto soutěží musí být odeslány nejpozději do 5 dnů po návratu ze zahraničí na el. formuláři "Výpis z výsledků". Zodpovědnost za zpracování výpisu a rozeslání výsledků (výpisů) adresátům podle sportovně technických dokumentů ČSPS má zúčastněný oddíl.

15.11
Výpis z výsledků ze soutěže v zahraničí musí obsahovat všechny údaje uvedené v odstavci 15.6, včetně mezičasů pokud tyto byly na závodech měřeny.

15.12
Výsledky ze závodů v elektronické podobě pro načtení do statistiky musí být zaslány do 5 dnů po skončení soutěže.


16. SOUTĚŽ DRUŽSTEV

16.1
Přihlášky do soutěže družstev podávají plavecké oddíly ve formě rozšířené soupisky závodníků členů družstva s použitím el. formuláře "Přihláška družstev".

16.2
Přihláška do soutěže družstev musí obsahovat:

- název a ročník soutěže
- závaznou zkratku oddílu
- označení družstva (A, B, C atd.) pokud oddíl přihlašuje do soutěže více družstev
- soupisku družstva

16.3
Soupiska družstva musí obsahovat:

- abecední seznam členů družstva s uvedením příjmení, jména a roku narození
- příjmení, jméno a adresu odpovědného činovníka (trenéra) plaveckého oddílu, na kterého má být zasílána korespondence
- razítko oddílu a podpis odpovědného zástupce oddílu.

16.4
Platnost soupisky trvá od zahájení soutěže až do jejího ukončení, není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak.

16.5
Kopie soupisky družstva, potvrzená řídícím orgánem soutěže, musí být zaslána přihlášenému oddílu nejpozději 7 dnů před konáním soutěže, není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak.

16.6
Soupisku družstva je možno doplňovat v průběhu soutěže na základě písemné žádosti oddílu, v termínech určených rozpisem soutěže. K žádosti oddíl připojí potvrzenou kopii dosavadní soupisky.

16.7
Družstvo lze doplňovat i o závodníky, kteří změnili oddílovou příslušnost v souladu s přestupním řádem.

16.8
Při kontrole dokladů předloží vedoucí vedle registračních průkazů i soupisku družstva potvrzenou řídícím orgánem soutěže. Závodník, který není uveden na soupisce, nesmí v příslušném kole soutěže startovat.


17. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ

17.1
Práva vedoucího družstva:

- jednat s vrchním rozhodčím jménem svého družstva a jeho členů
- podávat jménem plaveckého oddílu, v souladu s pravidly plavání, protesty a námitky
- upozornit před zahájením závodů vrchního rozhodčího na případné závady, které mohou nepříznivě ovlivnit regulérnost závodů, zdraví nebo bezpečnost závodníků.

17.2
Povinnosti vedoucího družstva a trenéra:

- dodržovat pravidla plavání, soutěžní řád a ustanovení rozpisu soutěže
- chovat se na plaveckých závodech ukázněně a řídit se rozhodnutími rozhodčích
- provést prezentaci a případně předložit vrchnímu rozhodčímu nebo pověřenému funkcionáři před zahájením soutěže doklady závodníků, předepsané soutěžním řádem a rozpisem soutěže
- odpovídat za zdravotní způsobilost svých závodníků
- v určeném čase odevzdat písemně vrchnímu rozhodčímu, nebo osobě pověřené rozpisem soutěže, sestavu družstva
- v určeném čase odevzdat písemně vrchnímu časoměřiči, nebo osobě pověřené rozpisem soutěže, sestavu štafet
- dbát na disciplínu a vystupování závodníků svého oddílu
- zabezpečit včasný nástup závodníků k zahájení závodů, k prezentaci u pomocného startéra a k vyhlašování vítězů
- v čase stanoveném pořadatelem vyúčtovat hospodářské náležitosti
- potvrdit účast dle rozpisu soutěže

17.3
Povinnosti závodníků:

- dodržovat pravidla plavání, soutěžní řád a ustanovení rozpisu soutěže
- chovat se na plaveckých závodech ukázněně a řídit se rozhodnutími rozhodčích
- zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže s výjimkou závodníků, startujících v první disciplíně
- dostavit se včas k prezentaci u pomocného startéra (ihned po vyzvání hlasatelem)
- dostavit se včas k vyhlašování vítězů.

17.4
Povinnosti pořadatele soutěže:

- pokud není rozpisem soutěže stanoveno jinak, zajistit ubytování závodníkům a vedoucím plaveckých oddílů pokud o to požádají nejpozději v termínu přihlášek, nebo oddílům poskytnout informace o možnostech ubytování v místě konání závodů
- zajistit plavecký bazén včetně příslušenství podle Pravidel plavání
- zabezpečit pro závody účast stanoveného počtu kvalifikovaných rozhodčích podle pravidel plavání
- zajistit zdravotní službu
- zajistit možnost rozplavání všem závodníkům, pokud Rozpis soutěže nestanoví jinak, minimálně 60 minut před začátkem soutěže
- zajistit zpracování výsledků a jejich zveřejnění v průběhu závodů
- zajistit rozmnožení výsledků v průběhu závodů
- celkové výsledky v papírové podobě v případě objednání, předat vedoucím zúčastněných výprav.
- zaslat výsledky činovníkům uvedeným ve Sportovně technických dokumentech do 5 dnů po skončení závodů
- uschovat záznamy časoměřičů a rozhodčích v cíli po dobu dvou měsíců ode dne skončení závodů
- zzaslat výsledky ve formátu .txt pro načtení do statistiky do 5 dnů na ČSPS po skončení závodů a vložit na stránky statistiky www.statistikaplavani.cz
- zajistit formuláře pro potřeby vedoucích družstev (sestavy štafet, odhlášky, protesty...), a rozhodčích (diskvalifikace...)

17.5
Povinnosti hostujících plaveckých oddílů:

- dostavit se včas k závodům, nebo se omluvit pořadateli soutěže dle čl. 11
- v případě zájmu o výsledky v tištěné podobě, objednat si tyto u pořadatele při prezentaci


18. NÁMITKY

18.1
Předmětem námitek se může stát jen záležitost řádně odůvodněná a podložená doklady. Námitky související s průběhem soutěže je možno podat v těchto případech:

- při porušení pravidel plavání, soutěžního řádu a ostatních vnitrosvazových předpisů
- při porušení ustanovení sportovně technických dokumentů
- při nedodržení rozpisu soutěže

18.2
Námitky je nutno podat v těchto termínech:

- pokud je důvod námitky znám před začátkem soutěže, musí být námitka uplatněna před stanoveným začátkem soutěže a to doporučeným dopisem na adresu řídícího orgánu soutěže, nebo písemně vrchnímu rozhodčímu
- pokud je důvod námitky znám až v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna v průběhu soutěže, nejpozději však 15 minut po skončení příslušného půldne

18.3
Pokud není možno důvod námitky zjistit v průběhu soutěže, musí být námitka uplatněna nejpozději do 15 dnů po skončení soutěže, doporučeným dopisem namítajícího oddílu na adresu řídícího orgánu (organizátora) soutěže.

18.4
K námitce musí být přiložen vklad resp. doklad o zaplacení vkladu. Závazná výše vkladu je v soutěžích pořádaných v rámci ČSPS následující:

jednotlivci družstva
300,- Kč 500,- Kč

18.5
Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají.

18.6
Převzetí vkladu potvrdí vrchní rozhodčí, resp. pracovník sekretariátu ČSPS. Při zamítnutí námitky propadá vklad ve prospěch řídícího orgánu soutěže, který o věci rozhodl.

18.7
Vklad se namítajícímu vrátí, pokud bylo námitce nebo odvolání vyhověno.

18.8
O námitce rozhoduje:

- v průběhu soutěže JURY jmenovaná řídícím orgánem soutěže. Pokud JURY nebyla pro danou soutěž jmenována, rozhoduje o námitce vrchní rozhodčí a to nejpozději do 60 minut po skončení příslušného půldne soutěže, kdy byla námitka podána
- o písemných námitkách před, a nebo po skončení soutěže, které byly zaslány na adresu řídícího orgánu soutěže, rozhodne tento nejpozději do 30 dnů od doručení a ve stejném termínu oznámí rozhodnutí oddílu

18.9
Proti rozhodnutí orgánu první instance je možno v odůvodněných případech podat prostřednictvím výboru oddílu odvolání. Odvolání je nutno podat doporučeným dopisem, odeslaným do 15 dnů po oznámení rozhodnutí první instance na adresu ČSPS. Odvolání nemá odkladný účinek.

18.10
Pokud o námitce rozhodoval vrchní rozhodčí nebo JURY, je příslušným odvolacím orgánem VSP. O odvolání proti rozhodnutí sekce plavání (rozhodovala-li o námitkách jako orgán první instance) rozhoduje Výkonný výbor ČSPS.

18.11
K odvolání je nutné přiložit doklad o složení vkladu ve výši dle článku 18.4.

18.12
Orgán druhé instance rozhodne o odvolání dle výsledků vlastního šetření s přihlédnutím k vyjádření orgánu první instance, k platným pravidlům a sportovně technickým předpisům.

18.13
Do konečného rozhodnutí orgánu druhé instance platí původní rozhodnutí o námitce.

18.14
Rozhodnutí orgánu druhé instance je konečné.


19. ČESKÉ REKORDY

19.1
České rekordy jsou výkony, dosažené v příslušných disciplínách, případně na prvním úseku štafety, zaplavané občany České republiky, při dodržení pravidel plavání. Rekordy budou uznány pouze tehdy, pokud bylo při soutěži použito (homologované) elektronické časoměrné zřízení.

19.2
České rekordy se vedou v disciplinách jednotlivců pro kategorii dospělých (mužů a žen, bez věkového omezení) dorostenců ve věku 15 - 18 let, dorostenek ve věku 15 - 16, samostatně na 25 m a 50 m bazénech.

19.3
České rekordy ve štafetových závodech se vedou pouze v kategorii dospělých a dorostu (mužů a žen), samostatně v 25 m a 50 m bazénech a odděleně pro oddílové a reprezentační štafety.

19.4
České rekordy se vedou na v následujících disciplinách a tratích:

- volný způsob 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m
- znak 50, 100, 200 m
- prsa 50, 100, 200 m
- motýlek 50, 100, 200 m
- polohový závod 100 (jen na 25 m bazénu), 200 a 400 m
- štafeta volný způsob 4x50, 4x100 a 4x200 m volný způsob
- polohová štafeta 4x50 a 4x100 m

19.5
Při štafetových rekordech mohou být štafety složeny ze závodníků různých věkových kategorií. Pro dorostenecké rekordy musí být všichni členové štafety odpovídající věkové kategorie dle čl 19.2.

19.6
O překonání (vyrovnání) rekordu ČR v kategorii mužů, žen, dorostenců a dorostenek je nutno sepsat protokol na předepsaném tiskopise (viz. příloha).

19.7
Pořadatel soutěže v ČR je povinen zajistit vypsání protokolu o překonání rekordu ČR v průběhu závodů, doplnit jej výpisem z elektronického časoměrného zařízení, nebo jeho kopií a zajistit jeho zaslání nejpozději do 5 dnů po skončení soutěže na sekretariát ČSPS. Odpovědnost za správnost a úplnost protokolu má vrchní rozhodčí.

19.8
Pokud byl rekord překonán při soutěži v zahraničí, odpovídá za vypsání protokolu o překonání rekordu vedoucí zájezdu. Protokol musí být zaslán na adresu sekretariátu ČSPS nejpozději do 5 dnů po návratu ze zahraničí. K protokolu musí být přiložena kopie první strany výsledků a disciplíny, ve které byl rekord překonán.

19.9
VSP ČSPS prověří všechny náležitosti a rozhodne o uznání (schválení) či neuznání (zamítnutí) rekordu. V případě neuznání (zamítnutí) rekordu kterékoli kategorie, oznámí VSP ČSPS plaveckému oddílu závodníka nebo štafety, písemně důvody neuznání (zamítnutí) rekordu a to nejpozději do 30 dnů od obdržení protokolu.

19.10
Rekord ČR nebo ČR dorostu nemůže být překonán na prvním úseku štafety MIX.

19.11
ČSPS uveřejňuje tabulky platných rekordů ČR všech kategorií na 25 i 50 m bazénech:

- ve statistické ročence ČSPS za příslušný kalendářní rok
- ve startovní listině mistrovských soutěží ČSPS
- na webové stránce ČSPS - http://plavani.cstv.cz


20. NEJLEPŠÍ VÝKONY ČR

20.1
Nejlepší výkony ČR se vedou v kategorii žactva podle ročníků od 12 do 14 let a evidují se společně pro 25 m a 50 m bazény bez rozdílu.

20.2
Za nejlepší výkony ČR žactva se uznávají pouze výkony dosažené na závodech, kde bylo použito elektronické časoměrné zařízení.

20.3
Nejlepší výkony ČR se v kategoriích žactva vedou na stejných tratích jako rekordy ČR dospělých a dorostu s výjimkou štafet a označují se "Nejlepší výkon žactva čtrnáctiletých, resp. třináctiletých a dvanáctiletých.

20.4
Ve výsledcích se nejlepší výkon žactva ČR vyznačí v řádce pod příjmením, jménem, ročníkem narození, zkratkou oddílu a časem, označením dle odst. 20.3.

20.5
ČSPS uveřejňuje tabulky nejlepších výkonů žactva ČR ve statistické ročence za příslušný kalendářní rok a průběžně na webové stránce - ČSPS


21. ROZHODČÍ

21.1
Rozhodčím plavání se může stát každý člen ČSPS starší 16 let, který absolvoval předepsané školení, úspěšně složil zkoušky a byl jmenován ČSPS.

21.2
Kvalifikační podmínky, způsob školení a dalšího vzdělávání rozhodčích stanoví Kvalifikační řád ČSPS.

21.3
Vrchní rozhodčí, vrchního časoměřiče, obsluhu časomíry na mistrovské soutěže a soutěže zařazené do Českého poháru deleguje příslušný řídící orgán soutěže (sekce plavání, oblastní resp. krajská komise plavání) a oznámí ji, včetně počtu rozhodčích, které musí zajistit, pořadateli soutěže nejpozději měsíc před konáním soutěže.

21.4
Delegaci ostatních rozhodčích provede pořadatel způsobem v místě obvyklým.

21.5
Každý delegovaný rozhodčí je povinen dostavit se v určený den a hodinu na místo konání soutěže a ohlásit se vrchnímu rozhodčímu. Nemůže-li rozhodčí z vážných důvodů delegaci přijmout, je povinen neprodleně odeslat omluvu orgánu, který jej delegoval.

21.6
Při prezentaci je rozhodčí povinen předložit platný registrační průkaz ČSPS.

21.7
Sbor rozhodčích musí mít jednotný úbor s označením "Rozhodčí". Pořadatel má možnost obléknout rozhodčí s výjimkou vrchního rozhodčího a startéra do vlastního jednotného úboru. Vrchní rozhodčí používá při všech mistrovských soutěžích a v soutěžích Českého poháru tričko „rozhodčí“ s červeným znakem a červeným límečkem. Jednotným úborem, pokud pořadatel nevybaví rozhodčí jiným jednotným oblečením se rozumí tričko „rozhodčí“ a kalhoty/sukně bílé barvy.

21.8
Hospodářské náležitosti (odměna, cestovné, stravné, nocležné ap.) se poskytují rozhodčím podle platných směrnic. Náležitosti se vyplácejí zásadně po skončení závodu a pouze za dobu, po kterou rozhodčí funkci vykonával.

21.9
Pokud dojde k překročení délky soutěžního půldne uvedeného v propozicích (rozpisu) soutěže bez mimořádných vlivů je pořadatel povinen vyplatit rozhodčím ošatné přiměřeným způsobem, minimálně však zvýšením částky za konkrétní půlden min. o 50%. O případném sporu rozhodne JURY, která je na soutěž řízenou ČSPS jmenována.


22. JURY

22.1
Při soutěžích řízených VSP ČSPS (mistrovské a pohárové soutěže, mezistátní utkání) je JURY jmenována ve složení: delegát VSP, vrchní rozhodčí, zpravidla ten, který nerozhodoval disciplinu jež je předmětem protestu a trenér (ad hoc).

22.2
Při ostatních soutěžích může být jmenovaná JURY zpravidla ve složení: zástupce pořadatele, vrchní rozhodčí nebo jím pověřený jiný člen sboru rozhodčích, který není zainteresován v předmětu řešeného protestu a trenér (ad hoc).


23. STARTOVNÉ

23.1
Pořadatelé pohárových a nemistrovských soutěží mohou požadovat od účastníků soutěže peněžité částky ke krytí organizačních nákladů, tzv. startovné. O výši částky rozhoduje pořadatelský oddíl. Startovné musí být úměrné účelu, uvedenému v tomto odstavci.

23.2
Startovné lze stanovit a vybírat:

- za každý přijatý start závodníka
- za závodníky přijaté minimálně do jedné discipliny
- za družstvo zařazené do soutěže.

23.3
Výše startovného musí být jednoznačně uvedena v rozpisu soutěže.


24. PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

24.1
Při podání námitek a odvolání proti rozhodnutí orgánů ČSPS se vybírají vklady dle ustanovení odst. 18.4 tohoto soutěžního řádu a dalších předpisů ČSPS (registrační, přestupní řád).

Soutěžní řád plavání v PDF
www.rozhodciplavani.cz - Rozhodčí plavání Mapa webu | Kontakt | ČSPS | ČSTV | FINA Copyright © 2007 - 2018, info